جداکننده های قالب

واکس جدا کننده قالب P500

حاوی حلال
واکس جداکننده قالب P500 ویکن

مایع جدا کننده قالب F 1000

حاوی حلال
مایع جدا کننده قالب F 1000 ویکن