اسپری های چسب

اسپری چسب

مصارف عمومی و خانگی

اسپری چسب

اسپری چسب بسیار قوی

محصولی ویژه برای چسباندن قوی و مطمئن

اسپری چسب بسیار قوی

اسپری چسب قابل جداسازی مجدد

شفاف

اسپری چسب قابل جداسازی مجدد